Het Mobiliteitsbudget volgens Renta

Opinion

De leasing- en autoverhuursector ondersteunt het concept van de invoering van een mobiliteitsbudget voor bedrijven. Het kan een gepast antwoord bieden op de mobiliteitsbehoefte van werknemers die meer divers is dan voorheen.  Het mobiliteitsbudget mag geen stigma voor de bedrijfswagen zijn, maar dient het gebruik van alternatieven makkelijker te maken voor werknemer en werkgever. Uiteindelijk beoogt het mobiliteitsbudget een gedragsverandering richting duurzame vervoersmiddelen en ketenmobiliteit met een vermindering van de (woon-werk) files tot gevolg. 

Onze concrete aanbevelingen:
- Het wettelijk kader zou ernaar moeten streven om het mobiliteitsbudget voor zo veel mogelijk werknemers in te voeren. Het mag dus geen exclusief systeem worden werknemers die vandaag over een bedrijfswagen beschikken, maar dient opportuniteiten te scheppen voor iedere werknemer.
- De werkgever dient de vrijheid te hebben te bepalen of het mobiliteitsbudget enkel aangewend kan worden door de werknemer of ook door de gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen.
- Het begrip mobiliteit is in het kader van het nieuwe werken geen exclusief verhaal meer van ‘vervoersmiddelen’. Het begrip mobiliteit zou dus best breed en niet restrictief geïnterpreteerd worden en het hele aanbod omvatten dat verplaatsingen mogelijk maakt, maar ook de middelen die verplaatsingen kunnen vermijden bv. de kosten voor flexibele vergader-of werkplekken, bepaalde communicatiemiddelen of elementen die thuiswerken bevorderen. 
- Zuiver professionele verplaatsingen in opdracht van en eigen aan de werkgever dienen buiten het toepassingsveld van sociale en fiscale regels te blijven. Het wettelijk kader rond het mobiliteitsbudget dient zowel rekening te houden met werknemers die overwegend woon-werk verkeer en zuivere privé-verplaatsingen maken, maar ook met werknemers die een groter aantal zuiver professionele kilometers afleggen. Daartoe stellen we een regeling voor die zowel een forfaitaire schatting van het aantal professionele kilometers kan omvatten als een regeling waarin de professionele kilometers afgezonderd kunnen worden van de woon-werk en zuivere privé-kilometers om de zakelijke kilometers buiten het mobiliteitsbudget te houden. Dit kan middels meetsystemen.
- Bedrijven die een mobiliteitsbudget invoeren zouden in het kader van dat plan een financiële of fiscale incentive moeten krijgen als ze ook een bedrijfsvervoersplan opmaken. Dit plan brengt de mobiliteitsstromen van en naar het bedrijf alsook van de verplaatsingsbehoeften van de werknemers in beeld.  Het zal aanbevelingen bevatten voor de werknemers en kan in die zin betere sturing geven aan het mobiliteitsbudget.
- Om het bedrijfsbudget een echte kans te geven én om te vermijden dat het een kostenverhogend initiatief zou zijn voor de werkgevers, zou een stuk bruto-loon omzetbaar gemaakt moeten worden naar het mobiliteitsbudget.
- Het voordeel alle aard dient proportioneel bepaald te worden in functie van de gebruikte vervoersmodi. 
- De werkgever bepaalt het budget en de kostprijs van de individuele componenten gebaseerd op totale kost, kost per kilometer, kost per gebruik of een combinatie ervan.