Het Mobiliteitsbudget concreet

Opinion

Onderaan kan u PDF versie van deze tekst downloaden

Het mobiliteitsbudget: naar een eenvoudige invoering

Het federale regeerakkoord voorziet de invoering van een mobiliteitsbudget. Sedert enige tijd hebben verschillende partijen hun licht laten schijnen over de aanpak van dit systeem maar tot op heden ontbrak het aan een praktische aanpak.

De leasingsector, die het concept genegen is, komt met een concreet plan dat uitgaat van een aanpak die erop gericht is de fiscale en sociale heffingen op een eenvoudige en forfaitaire manier in te richten zodat voor overheid, werkgevers en werknemers de verrekening van het voordeel alle aard en de toepasselijk heffingen onmiddellijk kunnen bepalen. De verdere technische en financiële inrichting van het mobiliteitsbudget kan dan gebeuren tussen werkgever en werknemers.

Algemene principes

 • Bij de invoering van het mobiliteitsbudget dient er uitgegaan te worden van budgetneutraliteit.  
 • Geldt voor werknemers, zelfstandigen en bedrijfsleiders
 • Stroomlijning van de berekeningsbasis VAA (Bedrijfsvoorheffing) en RSZ: geen aparte interpretaties meer tussen belastingadministratie en RSZ administratie.
 • De werkgever bepaalt of hij een mobiliteitsbudget invoert, voor wie en welke onderdelen binnen het mobiliteitsbudget toegelaten zijn voor werknemer, welke de grenzen zijn van het totale mobiliteitsbudget en van elk van de onderdelen. Bij de invoering van het mobiliteitsbudget stelt de werkgever bij voorkeur een bedrijfsvervoersplan of mobiliteitsregeling op voor de onderneming. Een addendum met de gebruiksmodaliteiten (Mobility Policy) dient toegevoegd te worden aan de arbeidsovereenkomst.
 • Voor wat betreft de aftrekbaarheid van BTW en fiscale aftrekbaarheid van de verschillende onderdelen verandert er niets hoewel in de nabije toekomst een vereenvoudiging, harmonisatie en verdere vergroening ook hier wenselijk is.
 • Elementen die het mobiliteitsbudget kunnen bevatten:

o   Kosten van mobiliteit, via individuele of collectieve transportmiddelen, die ook privé aangewend mogen worden (woon-werk verkeer en zuivere privé-verplaatsingen)

o   Alle indirecte kosten die aan deze mobiliteitsmiddelen gerelateerd zijn (parking, fietskledij, tol,…)

o   Er kan ook nagedacht worden om elementen op te nemen die verplaatsingen kunnen vermijden (bv. middelen die thuiswerk bevorderen)

 • De werkgever kan de kost van het mobiliteitsbudget op een aantal manieren financieren.

o   Door de bestaande uitgaven voor mobiliteit te verminderen en het vrijgekomen bedrag in het mobiliteitsbudget te stoppen (bv. Lager budget voor een firmawagen door minder kilometers of goedkoper voertuig, minder brandstofverbruik,…), omzetting van andere tegemoetkomingen in mobiliteit (openbaar vervoer,…), kostenbesparing van bv. parkingplaatsen op het bedrijf…

o   Door het budget voor andere extra-legale voordelen te verminderen of door prestatie gebonden extra’s om te zetten naar mobiliteitsbudget.

o   Eventueel door bijkomende middelen uit voorziene loonsverhogingen.

De rol van de overheid bestaat erin om de verrekening van de fiscale en sociale bijdragen zo eenvoudig mogelijk in te richten.

Wij stellen volgende aanpak voor.

 1. Met bedrijfswagen

De bedrijfswagen geniet een specifieke regeling in de personenbelasting (Voordeel alle Aard of VAA) en in de sociale zekerheid (Solidariteitsbijdrage voor werknemers). We denken dat het raadzaam is de huidige basisregeling VAA niet te wijzigen, enkel hierop een aanpassing te doen voor sommige bijkomende mobiliteitsmiddelen ten einde de werknemer te motiveren de alternatieven ook effectief te gaan benutten.

Type mobiliteitsvoordeel

VAA

Opmerking

Bedrijfswagen inbegrepen alle gerelateerde uitgaven zoals tol, onderhoud, verbruik,…

Huidige berekeningsmethode

 

Tickets en abonnementen openbaar vervoer

Forfait in mindering te brengen van VAA bedrijfswagen

Voor werknemer en/of zijn gezin, te bepalen door werkgever.

Tweewielers of andere individuele vervoersmiddelen behoudens bedrijfswagens met CO2-uitstoot (motoren, step,…)

Forfait bij te tellen bij VAA bedrijfswagen

VAA geldt per voertuig

Tweewielers of andere individuele vervoersmiddelen behoudens bedrijfswagens zonder CO2-uitstoot (fiets, elektrische motor, step,…)

Forfait in mindering te brengen van VAA bedrijfswagen

Onbeperkt aantal vervoersmiddelen.

Uitgaven en inkomsten voor collectief privaat voertuiggebruik in België (Uber, Blablacar, Taxi,…)

Geen

 

Alle vormen van car sharing of pool cars, uitgaven voor P2P autoverhuur of huur van een voertuig op korte termijn

Geen, indien occasioneel gebruik (anders voordeel bedrijfswagen)

Occasioneel gebruik dient gedefinieerd te worden (frequentie en huurduur).

Andere mobiliteit gerelateerde diensten (bv parking, carwash, …)

Forfait

Een forfait per dienst

Elementen om verplaatsingen te vermijden (bv laptop, tablet, GSM, data abonnement)

Forfait (Huidige berekeningsmethode)

Een forfait per dienst

 • Privé gebruik van alle vermelde elementen is belasting- en RSZ-technisch onbeperkt in de mate dat het gebruik de werknemer en zijn gezin betreft. De werkgever bepaalt de financiële grenzen waarbinnen de werknemer in totaal of voor elk onderdeel van het mobiliteitsbudget afzonderlijk uitgaven mag doen. De werkgever beheert en controleert het mobiliteitsbudget, bepaalt de modaliteiten en stelt de mobiliteitsvoordelen ter beschikking van de werknemer.
 • Internationale verplaatsingen (bv per trein, vliegtuig maken deel uit van het  mobiliteitsbudget
 • RSZ bijdrage voor werknemers (voorheen CO2-bijdrage) = XX% op het Voordeel Alle Aard.

 

 1. Zonder bedrijfswagen

Type mobiliteitsvoordeel

VAA

Opmerking

Tickets en abonnementen openbaar vervoer)

Geen

Voor werknemer en/of zijn gezin, te bepalen door werkgever.

Tweewielers of andere individuele vervoersmiddelen behoudens bedrijfswagens met CO2-uitstoot (motoren, step,…)

Forfait

VAA geldt per voertuig

Tweewielers of andere individuele vervoersmiddelen behoudens bedrijfswagens zonder CO2-uitstoot (fiets, elektrische motor, step,…)

Geen

Onbeperkt aantal vervoersmiddelen.

Uitgaven en inkomsten voor collectief privaat voertuiggebruik in België (Uber, Blablacar, Taxi,…)

Geen

 

Alle vormen van car sharing of pool cars, uitgaven voor P2P autoverhuur of huur van een voertuig op korte termijn

Geen, indien occasioneel gebruik (anders voordeel bedrijfswagen)

Occasioneel gebruik dient gedefinieerd te worden (frequentie en huurduur).

Andere mobiliteit gerelateerde diensten (bv parking, carwash, …)

Forfait

Een forfait per dienst

Elementen om verplaatsingen te vermijden (bv laptop, tablet, GSM, data abonnement)

Forfait (=Huidige berekeningsmethode)

Een forfait per dienst

 • Privé gebruik van alle vermelde elementen is belasting- en RSZ-technisch onbeperkt in de mate dat het gebruik de werknemer en zijn gezin betreft. De werkgever bepaalt de financiële grenzen waarbinnen de werknemer in totaal of voor elk onderdeel van het mobiliteitsbudget afzonderlijk uitgaven mag doen. De werkgever beheert en controleert het mobiliteitsbudget, bepaalt de modaliteiten en stelt de mobiliteitsvoordelen ter beschikking van de werknemer.
 • Verplaatsingen per vliegtuig kunnen nooit inbegrepen zijn in het mobiliteitsbudget
 • RSZ bijdrage voor werknemers (voorheen CO2-bijdrage) = XX% op het Voordeel Alle Aard met en minimum van XX Eur per maand.
 • Kosten eigen aan de werkgever blijven verhaalbaar volgens bestaande regels (bv. Verplaatsingen in opdracht van de werkgever met een privé-voertuig).

Het voordeel van voorliggende aanpak is dat hij pragmatisch is, zonder nood aan ingrijpende wetswijzigingen, dat door het forfaitaire karakter de controletaak voor de overheid eenvoudig  wordt, dat er geen ingewikkelde berekeningen moeten gemaakt worden en dat werknemers en werkgevers in één oogopslag weten waar ze aan toe zijn als er met meerdere verplaatsingsmethodes wordt gewerkt. De rest betreft een systeemtechnische invulling die iedereen kan doen op de manier die best past.