Tax2021

Autofiscaliteit: wat verandert er (niet) vanaf 2021?

De gewestregeringen zijn ruim een jaar ver in de huidige legislatuur en sedert enkele maanden hebben we ook een nieuwe federale regering. Wat hebben onze beleidsmakers inmiddels beslist op fiscaal vlak voor de auto en wat zit er nog in de pijplijn? Hierna een overzicht.

Gewesten

De berekeningswijze van de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting wordt door elk van de gewesten onafhankelijk bepaald voor bedrijven en particulieren gevestigd op haar grondgebied (behalve voor leasingmaatschappijen, daarvoor is een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten nodig).

Vlaanderen werkt voor beide belastingen al enkele jaren met een formule die rekening houdt met de milieukenmerken van het voertuig (CO2-uitstoot en Euronorm). Doordat de testprocedure voor de verbruiksnormen werd aangepast en bijgevolg vanaf 2021 niet meer voor alle voertuigen de ‘oude’ NEDC waarden bekend zijn, stelde de Vlaamse regering de formule bij, gebaseerd op WLTP waarden en geldig voor nieuwe inschrijvingen vanaf 1/1/2021. Belangrijk is ook dat vanaf die datum nieuw ingeschreven voertuigen die minder dan 50 gr/km uitstoten (plug-in hybrides) en CNG-voertuigen niet meer vrijgesteld zijn van BIV en wegenbelasting. Voor zero-emissie voertuigen blijft de vrijstelling wel gelden. Voor de rijdende voertuigen verandert er niets aan de berekeningsbasis of vrijstelling, de nieuwe regeling geldt enkel voor voertuigen ingeschreven vanaf 1/1/21.

Wallonië en Brussel baseren hun autofiscaliteit nog steeds op vermogen en cylinderinhoud. Dit geldt ook voor de leasemaatschappijen. Voor 2021 verwachten we hierin geen verandering. Er is in Wallonië al wel enige tijd sprake van een wens tot vergroening van de berekeningsbasis, maar we verwachten dit niet voor 2022. Brussel werkt momenteel aan de invoering van een stadstol, waarbij wellicht een prijs per kilometer zou aangerekend worden voor wie zich met de auto in het Brussels Gewest verplaatst. In ruil zouden de Brusselse ondernemingen en particulieren een vermindering of afschaffing van de overige autobelastingen krijgen. Ook dit zal ten vroegste voor 2022 zijn.

Voor wat bestelwagens betreft is er bij ons weten tussen de 3 gewesten een gesprek aan de gang om bepaalde voertuigen, zoals pick-ups, zwaarder te gaan belasten. Dit zal in 2021 nog geen effect hebben, vermoedelijk wel vanaf 2022.

Federale regering

De federale regering is bevoegd voor het belastingregime van de bedrijfswagens. Belangrijk is dat voor voertuigen die voor de eerste keer ingeschreven worden vanaf 1/1/21 en waarvoor zowel een NEDC- als een WLTP-CO2-uitstootwaarde op het gelijkvormigheidsattest vermeld is, de belastingplichtige de vrije keuze heeft om NEDC of WLTP toe te passen voor de berekening van aftrekbaarheid, voordeel van lle aard en CO2-solidariteitsbijdrage. Wel zal er zoals elk jaar een indexering komen van het voordeel van alle aard, zowel het minimumbedrag als een correctie in functie van de evolutie van de CO2-uitstoot. De laatste 2 jaren was deze indexering vreemd genoeg negatief doordat het berekeningsmechanisme gebaseerd is op de gemiddelde uitstoot van het totale Belgische autopark. Een toename van deze waarde leidde tot een vermindering van het VAA. We verwachten voor de referentieperiode die geldt voor het fiscale inkomstenjaar 2021 een behoorlijke daling van de gemiddelde CO2-uitstoot, dus zal er een stijging van het VAA komen in 2021. Vanaf 2022 zal een negatieve indexering trouwens niet meer mogelijk zijn, daarvoor werd recent een wetswijziging goedgekeurd.  

Ook de accijnzen op brandstof vallen onder de federale bevoegdheid. Het is niet uit te sluiten dat, in het kader van CO2-reductie, extra toeslagen zouden ingevoerd worden. We hebben geen indicaties dat dit reeds in 2021 het geval zou zijn.

Ook de uitbreiding van de wetgeving rond het mobiliteitsbudget naar niet-bedrijfswagengebruikers, die opgenomen is in het regeerakkoord, lijkt ons nog niet van toepassing te worden in 2021.

Hieronder vindt u een document met meer specifieke berekeningen voor de verschillende onderdelen. Voor meer info over de indexering van het VAA na 2021, vindt u hier meer toelichting